This photo was taken by Deza Rae Pitt of the Bridger Mountains.